Mobil menü ikon

Közösségi szolgálat

közösségi szolgálatot a szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 12/2020. (II. 7.) Korm. rendeletben 107. §- alapján szervezi meg iskolánk. Az érettségi vizsga megkezdésének feltétele 50 órányi közösségi szolgálat.

A közösségi szolgálattal kapcsolatos fontosabb információk:

A közösségi szolgálat órakeretei, szervezési háttere:

- A középiskola a 9–11. (12.) évfolyamos tanulói számára lehetőség szerint három tanévre, arányosan elosztva szervezi meg az 50 órás közösségi szolgálatot. (Tanévenként 13-14 óra ajánlott, de javasoljuk, hogy minél többet teljesítsenek a tanulók az első nyáron, hiszen a későbbiek folyamán belép a kötelező nyári gyakorlat is) Ha a 11. évfolyam végéig a tanuló nem teljesíti a közösségi szolgálatot, akkor az érettségi évében kell ezt megtennie.

- Az 50 órából legfeljebb 5 óra fordítható felkészítő és legfeljebb 5 óra lezáró-értékelő foglalkozásra, amit az adott tanuló munkáját segítő koordináló pedagógus illetve mentor tart.

- A közösségi szolgálat teljesítése körében egy órán hatvan perc közösségi szolgálati idő értendő azzal, hogy a helyszínre utazás és a helyszínről hazautazás ideje nem számítható be a teljesítésbe.

- A közösségi szolgálat helyszínén a szolgálattal érintett személy segítése alkalmanként legkevesebb egy, legfeljebb ötórás időkeretben végezhető.

- Tanóráról a diák nem hiányozhat a közösségi szolgálatra hivatkozva.

- A tizenhatodik életévét be nem töltött önkéntes és a korlátozottan cselekvőképes nagykorú önkéntes közérdekű önkéntes tevékenységet külföldön nem végezhet.

- A tizennyolcadik életévét be nem töltött önkéntes közérdekű önkéntes tevékenységet 20 óra és 6 óra között nem végezhet.

Fogadó szervezet lehet:

- helyi önkormányzat, nemzetiségi önkormányzat

- a magyarországi székhelyű civil szervezet, közhasznú szervezet

- a magyarországi székhelyű egyházi jogi személy

- szociális, gyermekjóléti, gyermekvédelmi szolgáltató, illetve intézmény, egészségügyi szolgáltató,

- közoktatási intézmény, felsőoktatási intézmény,

- muzeális intézmény, nyilvános könyvtár, levéltár, közművelődési intézmény

A közösségi szolgálat keretei között végezhető feladatok:

- egészségügyi (mentorköteles tevékenység)

- szociális és jótékonysági, (szükség esetén mentor)

- oktatási, kulturális és közösségi,

- környezet- és természetvédelemi, katasztrófavédelmi, bűn- és baleset-megelőzési

- óvodás korú, sajátos nevelési igényű gyermekekkel, tanulókkal, az idős emberekkel közös sport- és

szabadidős tevékenység.

Konkrét példák a lehetséges tevékenységek köréből:

Egészségügyi tevékenységek kórházban vagy egészségügyi intézményekben

- a beteg kísérete a betegszállítókkal együtt, várakozás a beteggel;

- a beteg környezetének rendben tartása, segítés az étkezésben, ivásban;

- felolvasás, beszélgetés, beteg mellett tartózkodás, a beteg kéréseinek tolmácsolás, betegek és hozzátartozóik

tájékozódásban való segítése; ...stb.

Szociális tevékenységek

- idős emberek segítése egyénileg otthonukban (sétáltatás, bevásárlás, beszélgetés, közös főzés, takarítás, udvar rendbe tétele, favágás stb.);

- idős emberek támogatása szociális intézmény keretei között (sétáltatás, beszélgetés, szoba rendezése, étkezésben segítés, ágynemű áthúzása); ...stb.

Oktatási tevékenységek

- korrepetálás alsóbb évfolyamokon, gyermekotthonban, sajátos nevelési igényű intézményben;

- bölcsődékben, óvodákban a mindennapi tevékenységekben, játékokban való részvétel;

- oktatás idősek számára (például számítógép-használat, nyelvtanítás); ...stb.

Kulturális, közösségi tevékenységek

- kulturális intézményekben múzeumpedagógiai vagy egyéb szolgálat elvégzése;

- katonasírok gondozása; közgyűjteményben önkéntes feladatok ellátása;

- bölcsődékben, óvodákban, idősek otthonában stb. kulturális program szervezése

Környezet- és természetvédelmi tevékenységek

- parkrendezés, közösségi terek tisztítása, rendezése; biciklitároló javítása, festése, kerítésfestés;

- szociális intézmény környezetének rendezése, fa- és növényültetés, avar összegyűjtése;

- egyéb környezet- és természetvédelmi tevékenység.

Bűn- és baleset-megelőzési, ifjú polgárőri tevékenységek

- baleset-megelőzési tájékoztató nyomtatványok osztása, tájékoztató rendezvényeken való részvétel;

- iratok előkészítése, részvétel katasztrófák elleni védekezésben és helyreállításban, polgárok és javaik védelme, az állami és önkormányzati vagyon megóvása polgárőr felügyelete mellett, ifjú polgárőr-igazolvánnyal

Közös sport- és szabadidős tevékenység óvodáskorú, sajátos nevelési igényű gyermekekkel, továbbá idős emberekkel:

- közös programok nehézséggel élő kortársakkal; bölcsődésekkel, óvodásokkal, idős emberekkel:

sport, kézművesség, játék, főzés, ünnepek, kézművesség, játék, farsang, közös műsor...

A közösségi szolgálat dokumentációja:

- A közösségi szolgálat során a tanuló naplót köteles vezetni, amelyben rögzíti, hogy mikor, hol, milyen időkeretben és milyen tevékenységet folytatott, és köteles az elvégzett munkát mentorával/kapcsolattartóval igazoltatni (alkalmanként aláírás és pecsét).

- A közösségi szolgálat dokumentálásának kötelező elemei:

- az iskolán kívüli külső szervezet és közreműködő mentor bevonásakor az iskola és a felek együttműködéséről megállapodást kell kötni, amelynek tartalmaznia kell a megállapodást aláíró felek adatain és vállalt kötelezettségein túl a foglalkoztatás időtartamát, a mentor nevét és feladatkörét.

Az együttműködési megállapodás innen letölthető:

https://gluckiskola.hu/downloadmanager/details/id/57/m/21

 

Az együttműködésbe már bevont szervezetek listája innen letölthető: 

https://gluckiskola.hu/downloadmanager/details/id/31/m/21

 

Eseménynaptár